THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 01/12/2016 8:53:10

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐẦU TƯ

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 

                                                                        Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

 

         Thực hiện kế hoạch thực tập đợt tháng 8 năm 2016, hiện đã gần đến thời điểm kết thúc thời gian thực tập và nộp chuyên đề (thời gian theo kế hoạch là 15 tuần từ ngày 22/8/2016- 5/12/2016). Vậy, đề nghị các sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư đang thực tập đợt tháng 8 năm 2016 khẩn trương hoàn tất bản chính của chuyên đề để có thể nộp bài đúng hạn.

Thời gian nộp bài như sau: từ 08h ngày 06 tháng 12 đến hết 17h ngày 08 tháng 12 năm 2016. Địa điểm tại Văn Phòng Khoa Đầu Tư – Nhà 6B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các sản phẩm cần phải nộp:

+ Báo cáo tổng hợp (bản chính)

+ Đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết chuyên đề (có bút tích của giáo viên hướng dẫn)

+ Bản thảo chuyên đề (có bút tích của giáo viên hướng dẫn).

+ 02 bản chính chuyên đề có xác nhận của đơn vị thực tập và đầy đủ các thông tin của sinh viên và giáo viên (01 bản để nộp thanh tra và 01 bản nộp giáo viên hướng dẫn - bản nộp giáo viên hướng dẫn có thể nộp trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn không qua Khoa). Nhận xét của đơn vị thực tập đóng ở trang cuối chuyên đề và chỉ có bản nộp cho Thanh tra mới cần dấu đỏ còn các bản khác có thể là bản photocopy.

+ 01 bản chính chuyên đề không ghi tên sinh viên, giáo viên hướng dẫn ở tất cả các trang. Nhận xét của đơn vị thức tập xóa tên sinh viên (để phân công chấm 2).

+ File mềm bản chính chuyên đề (nộp theo lớp hạn cuối đến trước 11h ngày 09 tháng 12 năm 2016).

                                                                                                                                                Khoa Đầu tư