Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016- 2017

Ngày đăng: 07/10/2016 15:36:56

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA ĐẦU TƯ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  5  tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

năm học 2016- 2017

–––––––––––

I. MỤC ĐÍCH

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu KHSV trong toàn khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn
          Hướng dẫn và tạo điều kiện để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu có chất lượng. Từ đó khoa sẽ tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu KHSV xuất sắc gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2017.

II. QUY ĐỊNH, NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

· Những Quy định chung:

- Mỗi công trình nghiên cứu khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Công trình gửi tham gia xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” phải đảm bảo yêu cầu là chưa tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Mỗi công trình tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp khoa phải nộp  02 bản cứng toàn văn. Trường hợp đạt giải cấp khoa và được chọn tham gia giải thưởng cấp trường thì mỗi công trình phải nộp: 01 bản mềm 02 bản cứng toàn văn và 1 bản tóm tắt (dài không quá 15 trang A4 ) theo đúng quy định về thể lệ dự thi Giải thưởng.

- Thời hạn nộp công trình về khoa: Trước ngày 30/03/2017

· NỘI DUNG:

- Các công trình NCKH của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của khoa và của trường ĐH Kinh tế Quốc dân được chia làm 03 khối ngành nghiên cứu, trong đó các công trình Khoa Đầu tư thuộc khối 2: khối Khoa học xã hội và thuộc nhóm Kinh tế

Để đảm bảo chất lượng của các công trình NCKH của sinh viên, Khoa Đầu tư sẽ thực hiện các nội dung sau:

+ Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào NCKH sinh viên, trong đó sinh viên năm thứ 3 làm nòng cốt .

+ Định hướng sinh viên lựa chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có tính khả thi đối với sinh viên, cụ thể sinh viên khóa 55 và 56 chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành Kinh tế đầu tư, khóa 57 và 58 vì chưa học chuyên ngành nên chọn đề tài trong lĩnh vực kinh tế nói chung.

+ Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn phù hợp. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên do một người hướng dẫn. Yêu cầu: các đề tài không trùng lặp với những đề tài sinh viên NCKH các năm trước

 + Tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo kết quả nghiên cứu của sinh viên để sinh viên có điều kiện tiếp nhận thêm ý kiến góp ý và hoàn thiện công trình nghiên cứu.

· TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 - Từ ngày 5/10/2016: Lập kế hoạch và tổ chức phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

 - Trước ngày 25/10/2016: Sinh viên (nhóm sinh viên) tham gia NCKH phải xác định được chủ đề hướng nghiên cứu và khoa phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên/nhóm sinh viên NCKH.

 - Ngày 05/11/2016 khoa chốt danh sách SV NCKH, tên đề tài và giảng viên hướng dẫn, gửi báo cáo về phòng Quản lý Khoa học.

 - Từ ngày 15/3 đến 30/3/2017: Khoa tổ chức Tọa đàm, Hội thảo góp ý cho các công trình NCKH của sinh viên.

 - Từ ngày 15/04 đến 25/04/2017: Khoa họp Hội đồng khoa học tổ chức đánh giá chấm điểm, xét giải các công trình dự thi ở cấp Khoa và xét chọn các công trình có kết quả đánh giá chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường.

 - Từ ngày 26/04-29/04/2015: Khoa nộp báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên và danh sách công trình gửi dự thi  NCKHSV cấp trường kèm theo biên bản của Hội đồng đánh giá tại phòng Quản lý Khoa học.

III. ĐÁNH GIÁ XÉT GIẢI

- Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp khoa và cấp trường được đánh giá theo các tiêu chí sau:

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (15 điểm)

2. Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận (15 điểm)

3. Mục tiêu đề tài (10 điểm)

4. Phương pháp nghiên cứu (10 điểm)

5. Kết quả nghiên cứu (40 điểm)

6. Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài (5 điểm)

7. Điểm thưởng (trong trường hợp có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, hoặc đã được ứng dụng, chuyển giao công nghệ) (5 điểm)

Tổng cộng điểm đánh giá một công trình theo các tiêu chí trên tối đa là 100 điểm. Các công trình vi phạm các qui định trong thể lệ dự thi sẽ bị trừ điểm đánh giá tùy theo mức độ vi phạm.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP KHOA

Năm 2017, khoa sẽ thành lập Hội đồng đánh giá công trình NCKH sinh viên và chọn ra 8 công trình với cơ cấu giải thưởng dự kiến như sau:

- Giải nhất : 2 giải

- Giải nhì : 2 giải

- Giải ba : 2 giải

- Giải khuyến khích: 2 giải

Trong số 8 công trình được giải, Hội đồng dự kiến sẽ chọn ra 5 công trình xuất sắc nhất gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”cấp trường.

Đề nghị các Cố vấn học tập, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của khoa phối hợp với Ban lãnh đạo khoa tổ chức triển khai kế hoạch trên.

 

Trưởng khoa

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng