KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỢT 2 NĂM 2016

Ngày đăng: 22/08/2016 11:29:39

        ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         KHOA ĐẦU TƯ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                 Hà Nội, ngày 17  tháng 08 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA

SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ ĐỢT 2 NĂM 2016

(DS hướng dẫn trong file đính kèm)

          Theo quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập của sinh viên hệ đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, kế hoạch triển khai thực tập chuyên ngành Kinh tế Đầu tư tại Khoa Đầu tư đợt 2 năm 2016 sẽ được thực hiện như sau:

I, Mục đích và yêu cầu của thực tập và viết chuyên đề:

          + Gắn học với hành, gắn lý luận với thực tiễn và giúp sinh viên chuyên ngành làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

          + Giúp sinh viên hệ thống hoá và củng cố những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên môn đã được trang bị, vận dụng vào thực tế để giải quyết một hoặc một số vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

          + Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp, hình thành các phẩm chất trí tuệ, phương pháp tiếp cận, giải quyết các vấn đề chuyên môn mà thực tế đòi hỏi.

          + Tạo cơ hội cho sinh viên phát hiện các kiến thức còn thiếu để có kế hoạch bổ sung, hoàn thiện.

          + Kết thúc thực tập phải hoàn thành báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp.

 

II, Điều kiện đăng ký thực tập và viết chuyên đề của sinh viên hệ chính quy:

          1, Điều kiện được đi thực tập:

            Sinh viên phải đáp ứng các điều kiện theo Quy định về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân ban hành tại quyết định số 793/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

          Sinh viên đủ điều kiện, phải đăng ký qua Khoa và đăng ký qua mạng. III, Nội dung và phương pháp thực tập tốt nghiệp:

          Thực tập tốt nghiệp được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thực tập tổng hợp và giai đoạn 2 là thực tập chuyên đề. Tổng của cả 2 giai đoạn là 15 tuần.

          Thực tập tổng hợp: Giai đoạn này, sinh viên cần phải đến đơn vị thực tập và thực hiện một số công việc như sau:

          Thứ nhất: tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động nói chung và tình hình đầu tư nói riêng tại đơn vị thực tập, học tập kinh nghiệm và thực hành công tác lập dự án, thẩm định dự án, quản lý đầu tư và các hoạt động lien quan đến đầu tư của cán bộ thực tế. Giai đoạn thực tập tổng hợp, tất cả các sinh viên đều phải đến đơn vị thực tế để tìm hiểu. Các nội dung tìm hiểu bao gồm:

          + Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị.

          + Tình hình đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư tại đơn vị

          + Vốn và nguồn vốn đầu tư

          + Phương pháp lập và quản lý dự án đầu tư tại một đơn vị cơ sở.

          + Công tác thẩm định dự án đầu tư

          + Nội dung và phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư tại đơn vị.

          + Tình hình hợp tác đầu tư với nước ngoài

          + Công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu

          + Nội dung, phương pháp phân tích và quản lý rủi ro đầu tư

          + Hoạt động đầu tư chứng khoán

          Thứ hai: lựa chọn đề tài nghiên cứu và viết đề cương sơ bộ của chuyên đề. Sinh viên có thể đề xuất ít nhất 1 vấn đề hoặc định hướng nghiên cứu để báo cáo giảng viên hướng dẫn nhằm xác định đề tài nghiên cứu và viết chuyên đề tốt nghiệp. Cho phép sinh viên phát triển đề tài nghiên cứu khoa học thành chuyên đề thực tập.

          Thứ ba: viết và thông qua đề cương chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp.

          Kết thúc giai đoạn thực tập tổng hợp, sinh viên phải viết một báo cáo thực tập tổng hợp cho giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn chấm điểm và báo cáo kết quả cho Khoa (thông qua bộ môn). Những sinh viên đạt từ 5 điểm báo cáo thực tập tổng hợp sẽ được viết chuyên đề tốt nghiệp. Điểm báo cáo thực tập tổng hợp có hệ số 0,3 để tính điểm bình quân của chuyên đề tốt nghiệp.

          Viết chuyên đề tốt nghiệp: Chuyên đề tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên nhằm tìm hiểu và phát hiện một hoặc một số  vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư tại đơn vị thực tập hoặc một vấn đề của hoạt động đầu tư mà thực tế hoặc lý luận đòi hỏi.

          Kết thúc giai đoạn thực tập chuyên đề, mỗi sinh viên phải hoàn thành một bản chuyên đề tốt nghiệp. Mỗi chuyên đề có 2 giáo viên chấm, trong đó có giảng viên hướng dẫn chấm 1 và trưởng bộ môn phân công chấm 2.

          Kết quả chấm phải công bố chậm nhất là 2 tuần lễ kể từ ngày nộp chuyên đề. Điểm chuyên đề tính vào điểm TBCTL của sinh viên.

 

 

III, Quy trình và thời gian triển khai thực tập đợt 2 năm 2016:

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Từ 22/8/2016 đến 5/12/2016

    Thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề

 

 

Từ ngày 12/12/2016 đến 25/12/2016

 - Tổ chức chấm chuyên đề tốt nghiệp

 

Dự kiến tháng 1/2017

- Họp Hội đồng về việc xét công nhận tốt nghiệp

 

IV, Quy định đối với sinh viên và giáo viên:

          Đối với sinh viên: phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về thực tập và viết chuyên đề thực tập. Với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên trực tiếp hướng dẫn, xây dựng thời gian biểu thực tập, viết nhật ký thực tập và chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

          Quy định về chuyên đề tốt nghiệp mà sinh viên phải hoàn thành cuối đợt thực tập: độ dài tối thiểu 35 trang, chuyên đề trình bày theo phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13, cách dòng 1,3; kiểu gõ Unicode, lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang.

          Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận có thể có từ 2-3 chương tuỳ theo mỗi đề tài (giáo viên hướng dẫn sẽ quy định cụ thể).

          Nộp chuyên đề đúng hạn, quá thời hạn quy định sinh viên không nộp bài thì sẽ bị điểm 0 cho chuyên đề tốt nghiệp.

          Đối với giáo viên hướng dẫn: Thay mặt khoa và bộ môn quản lý trực tiếp về thời gian và nội dung thực tập của sinh viên. Các kế hoạch chi tiết và đột xuất liên quan đến thực tập của Khoa sẽ được triển khai qua giáo viên hướng dẫn.

Điểm báo cáo thực tập và chuyên đề cho đến 0,5 điểm; điểm cuối cùng của chuyên đề lấy đến 01 chữ số thập phân. Tất cả các điểm thành phần chấm theo thang điểm 10.

V, Xét công nhận tốt nghiệp: Sinh viên tích luỹ đủ tín chỉ theo quy định, hoàn thành công tác thực tập và viết chuyên đề đạt yêu cầu thì có thể được xét công nhận tốt nghiệp.

                                                              T/M Khoa Đầu Tư

                                                                     Trưởng Khoa 

                                                                      ( Đã ký)

 

                                                            PGS.TS. Phạm Văn Hùng

 

 

 

                                                                  

 

Các file đính kèm:

8.2016.pdf