THÔNG BÁO NỘP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Ngày đăng: 10/05/2016 16:9:22

Thực hiện kế hoạch thực tập đợt tháng 1 năm 2016, hiện đã gần đến thời điểm kết thúc thời gian thực tập và nộp chuyên đề (thời gian theo kế hoạch là 15 tuần từ ngày 18/1/2016-15/5/2016). Vậy, đề nghị các sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư đang thực tập đợt tháng 1 năm 2016 khẩn trương hoàn tất bản chính của chuyên đề để có thể nộp bài đúng hạn.

Thời gian nộp bài như sau: từ 08h ngày 16 tháng 05 đến hết 17h ngày 17 tháng 05 năm 2016. Địa điểm tại Văn Phòng Khoa Đầu Tư – Nhà 6B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các sản phẩm cần phải nộp:

+ Báo cáo tổng hợp (bản chính)

+ Đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết chuyên đề (có bút tích của giáo viên hướng dẫn)

+ Bản thảo chuyên đề (có bút tích của giáo viên hướng dẫn).

+ 03 bản chính chuyên đề có xác nhận của đơn vị thực tập và đầy đủ các thông tin của sinh viên và giáo viên (01 bản để nộp thanh tra; 01 bản nộp giáo viên hướng dẫn - bản nộp giáo viên hướng dẫn có thể nộp trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn không qua Khoa; 01 bản lưu thư viện). Nhận xét của đơn vị thực tập đóng ở trang cuối chuyên đề và chỉ có bản nộp cho Thanh tra mới cần dấu đỏ còn các bản khác có thể là bản photocopy.

+ 01 bản chính chuyên đề không ghi tên sinh viên, giáo viên hướng dẫn ở tất cả các trang. Nhận xét của đơn vị thức tập xóa tên sinh viên (để phân công chấm 2).

+ File mềm bản chính chuyên đề (nộp theo  đơn vị lớp và hạn cuối đến trước 11h ngày 18 tháng 5 năm 2016).