Gới thiệu chung

Ngày đăng: 01/10/2011 16:52:19

Khoa Đầu tư

Khoa Đầu Tư được thành lập vào tháng 4 năm 2008, tiền thân từ Bộ môn Kinh tế Đầu tư (thành lập tháng 2 năm 1989) có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các vấn đề về đầu tư và quản lý đầu tư. Từ năm 1995 ( khoá 36 của trường), trước yêu cầu phát triển của đất nước và năng lực của bộ môn (nay là khoa Đầu Tư), khoa bắt đầu tuyển sinh đào tạo sinh viên bậc đại học chuyên ngành Kinh Tế Đầu Tư. Khoa Bắt đầu Đào tạo bậc cao học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư từ năm 2004.

Địa chỉ: Nhà 6B, ĐHKTQD.

Điện thoại: 0436283570 máy lẻ 5954 hoặc 5670

Email: Khoadautu@neu.edu.vn

Website: http://www.khoadautu.neu.edu.vn

Khoa hiện nay có  20  cán bộ, giảng viên trong đó có:

                        + Phó giáo sư: 03

                         + Tiến sỹ: 07

                        + Thạc sỹ: 08

                        + Cử nhân: 02

Tổ chức của khoa

             Lãnh đạo khoa :

            + Trưởng khoa:      PGS.TS. Phạm Văn Hùng

              + Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Thu Hà

            Bộ môn Kinh tế đầu tư

            + Trưởng bộ môn: TS Đinh Đào Ánh Thủy

             + Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Mai Hương

            Văn phòng Khoa

             + Trợ lý: Nguyễn Thị Hòa

            + Thư ký: Bùi Ngọc Thuý

            Khoa Đầu tư đảm nhiệm các môn học :

              1. Kinh tế đầu tư

              2. Lập dự án đầu tư

             3. Thẩm định dự án

            4. Quản lý dự án

            5. Thị trường vốn

            6. Đầu thầu

            7. Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ

            8. Quản trị rủi ro đầu tư

            9. Tin học quản lý đầu tư

            10. Kỹ năng xúc tiến đầu tư

            11.Chuyên đề tự chọn

            Khoa Đầu Tư hiện được giao nhiệm vụ đào tạo các hệ, các cấp sau:

- Hệ đào tạo:

            + Hệ chính quy

            + Hệ đại học vừa học vừa làm (tại chức)

            + Hệ đại học văn bằng hai.

            + Hệ bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Cấp đào tạo:

+ Đào tạo sau đại học

* Đào tạo tiến sỹ: ngành Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư). Mã số: 62.31.01.02

* Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế đầu tư

+ Đào tạo đại học chuyên ngành Kinh tế Đầu tư. Mã ngành 418

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và tư vấn đầu tư

             - Giám đốc :        Ths. Lương Hương Giang

            - Phó giám đốc :   TS NguyễnThị Ái Liên

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm:

Trung tâm tiến hành các hoạt động đào tạo (cấp chứng chỉ), tư vấn các lĩnh vực liên quan đến đầu tư như:

- Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn lập dự án đầu tư

- Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn thẩm định dự án để ra quyết định đầu tư

- Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư

- Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn Quản lý đầu tư trong doanh nghiệp

- Đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn Quản lý rủi ro trong đầu tư

- Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn đấu thầu trong đầu tư