Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ: Nhà 6B, ĐHKTQD.

Điện thoại: 0436283570 máy lẻ 5954 -5783 hoặc 5670

Email: khoadautu@neu.edu.vn ; bmktdt@neu.edu.vn

Website: http://www.khoadautu.neu.edu.vn/