Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

Tổ chức của khoa

   Lãnh đạo khoa :

     + Trưởng khoa: PGS. TS Phạm Văn Hùng

     + Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thu Hà

   Bộ môn Kinh tế đầu tư

     + Trưởng bộ môn: TS. Đinh Đào Ánh Thủy

     + Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Mai Hương

   Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và tư vấn đầu tư

  • Giám đốc: Ths. Lương Hương Giang

   Văn phòng Khoa:

   + Trợ lý: Nguyễn Thị Hòa

   + Thư ký: Bùi Ngọc Thuý

Khoa Đầu tư đảm nhiệm các môn học :

     1. Kinh tế đầu tư

     2. Lập dự án đầu tư

     3. Thẩm định dự án

     4. Quản lý dự án

     5. Thị trường vốn đầu tư

     6. Đầu thầu

     7. Đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ

     8. Quản trị rủi ro đầu tư

     9. Tin học quản lý đầu tư

     10. Kỹ năng xúc tiến đầu tư

     11.Chuyên đề tự chọn