Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

Khoa Đầu tư hiện được giao nhiệm vụ đào tạo các hệ, các cấp sau:

- Hệ đào tạo:

   + Hệ chính quy

   + Hệ đại học vừa học vừa làm (tại chức)

   + Hệ đại học văn bằng hai.

   + Hệ bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

   + Hệ liên thông Cao đẳng lên đại học và Trung cấp lên đại học

- Cấp đào tạo:

+ Đào tạo sau đại học

  • * Đào tạo tiến sỹ ngành kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân (chuyên ngành: Kinh tế đầu tư). Mã số: 5.02.05
  • * Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế đầu tư

+ Đào tạo đại học ngành Kinh tế _ Chuyên ngành Kinh tế Đầu tư .Mã ngành: 418

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và tư vấn đầu tư

     - Giám đốc :        TS Đinh Đào Ánh Thủy

     - Phó giám đốc :   Ths NguyễnThị Ái Liên

Chức năng nhiệm vụ của trung tâm:

Trung tâm tiến hành các hoạt động đào tạo (cấp chứng chỉ), tư vấn các lĩnh vực liên quan đến đầu tư như:

  • - Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn lập dự án đầu tư
  • - Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn thẩm định dự án để ra quyết định đầu tư
  • - Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn Quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư
  • - Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn Quản lý đầu tư trong doanh nghiệp
  • - Đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn Quản lý rủi ro trong đầu tư
  • - Đào tạo bồi dưỡng, tư vấn đấu thầu trong đầu tư